បន្ទាត់វេចខ្ចប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ប្រព័ន្ធផ្តល់ចំណីដោយស្វ័យប្រវត្តិ + រុំលំហូរសម្រាប់អាហារ)