ម៉ាស៊ីនស្រង់ចេញ

  • ម៉ាស៊ីនចម្រោះរុក្ខជាតិពហុមុខងារ

    ម៉ាស៊ីនចម្រោះរុក្ខជាតិពហុមុខងារ

    ឧបករណ៍ស្រង់ចេញនេះត្រូវបានអនុវត្តជាទូទៅនៅក្នុងឧស្សាហកម្មឱសថ ការថែទាំសុខភាព និងគ្រឿងសំអាងសម្រាប់ការទាញយកសមាសធាតុសកម្ម ឬប្រេងសំខាន់ៗពីរុក្ខជាតិឱសថ ឬឱសថ ផ្កា ស្លឹក។ មិនមានប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងសម្ភារៈ។