ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ខ្នើយ TMZP3000S Flow Wrapper (Servo Control ប្រភេទខ្សែភាពយន្តខាងក្រោម)