ប្រអប់ថង់ធំ-ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ចលនា (ខ្សែភាពយន្តខាងក្រោម)