ឧបករណ៍លាយកាត់ខ្ពស់។

  • ឧបករណ៍លាយកាត់ខ្ពស់។

    ឧបករណ៍លាយកាត់ខ្ពស់។

    ឧបករណ៍លាយចំរុះខ្ពស់របស់យើងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មជាច្រើន រួមទាំងឧស្សាហកម្មឱសថ អាហារ គ្រឿងសំអាង ទឹកថ្នាំ សារធាតុ adhesive សារធាតុគីមី និងឧស្សាហកម្មថ្នាំកូត។ឧបករណ៍លាយនេះផ្តល់នូវលំនាំលំហូររ៉ាឌីកាល់ និងអ័ក្សដ៏ខ្លាំងក្លា និងការកាត់ខ្លាំង វាអាចសម្រេចបាននូវគោលបំណងនៃដំណើរការជាច្រើន រួមទាំងការធ្វើឱ្យដូចគ្នា ការ emulsification ម្សៅសើមចេញ និង deagglomeration ។